Serie
Stockholm
 
Seite 1 - 2 - 3
4 - 5 - 642246 Thermo Porzellankanne,

Dekor Zebra, ca. 0,8 Ltr. Inhalt,
43246 ca. 0,5 Ltr. Inhalt
 
42247 Thermo Porzellankanne,

Dekor Leopard, ca. 0,8 Ltr. Inhalt,
43247 ca. 0,5 Ltr. Inhalt